NOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE POMAGANIA  

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do kolejnego roku wzajemnej współpracy w dziedzinie rozwoju zawodowego. Nasze Centrum przygotowało szereg ciekawych szkoleń dla osób pracujących w dziedzinie pomagania w tym szkolenie pt. Tegoroczna oferta kładzie jeszcze wiekszy nacisk na znaczenie pracy zespołowej oraz wsparcie zawodowe. Osoby, które pracują w tak trudnej dziedzinie, jaką jest pomoc społeczna potrzebuja coachingu, superwizji , debriefingu . Te nowe słowa weszły już do tradycji życia zawodowego w Polsce i znajdują swoje zastosowanie również w dziedzinie pomagania.

 

„Organizacja pieczy zastępczej – skuteczna realizacja zadań

w świetle znowelizowanej Ustawy o pieczy zastępczej z 2011r.”

 

Zapraszamy do organizowania szkoleń na terenie Państwa Placówek oraz na szkolenia w Poznaniu! Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych mieści się w najpiękniejszym miejscu Poznania, tuż obok Jeziora Maltańskiego.Nasi trenerzy chętnie przyjadą również do Państwa!  

Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie na dowolny temat zwiazany z tematyką psychologiczną. Szkolimy pracowników placówek pomocy społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych w tym pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli i pedagogów.  

                                                                                                   

 

                

 Zapraszamy Państwa również na naszą nową stronę www.cpisp.pl

Uwaga! Terminy naszych szkoleń w Poznaniu znajdą Państwo: www.barbaragojzewska.com/wydarzenia.php

SZKOLENIA - PROBLEMATYKA  OGÓLNA 

·     Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach pomocy społecznej. Współpraca, która motywuje. Warsztat dla personelu kierowniczego placówek  pomocy społecznej  

 •  Rozwiązywanie konfliktów - szkolenie teoretyczno-warsztatowe dotyczące skutecznego radzenia        sobie  w sytuacjach konfliktowych w pracy oraz w życiu prywatnym

   

 •   Kompleksowe budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej  
 •   Jak przygotować się do kryzysu medialnego i łagodzić jego skutki   

      ·       Superwizja w pracy socjalnej

 

·       Superwizja dla asystentów rodzin

 

·       Superwizja dla pracowników pomocy społecznej współpracujących z rodzinami zastępczymi

 

·    Superwizja i coaching jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika   socjalnego. Warsztat dla kierowników pracy socjalnej

 

 

·       W  ZGODZIE  ZE  SOBĄ  I  Z INNYMI – JAK  DBAĆ  O  DOBRE  RELACJE  W  ZESPOLE  PRACY SOCJALNEJ

 

·         KURS TRENER  PRACY  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

·         Wprowadzenie do neurolingwistycznego programowania ( NLP )

 

·         Neurolingwistyczne programowanie w pomocy społecznej ( NLP )

 

·         Autoprezentacja i kontakty interpersonalne osób z niepełnosprawnością słuchową

 

·         Wsparcie i ścieżki rozwoju młodych pracowników pomocy społecznej

·         Jak udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia? (zajęcia z ratownikiem medycznym)

  

SZKOLENIA – KLIENT  TRUDNY

 

·         Skuteczna współpraca z klientem trudnym. Klient z niepełnosprawnością słuchową

 

·         Ubóstwo – nigdy nie spełnione pragnienia. Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa

 

·         Organizacja pracy grup terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej

 

·         Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym

 

 • PRACOWNIK SOCJALNY JAKO POMAGAJĄCY
  • Relacja terapeutyczna, etyka w pomaganiu 
 • Aktywna integracja społeczna w OPS

 

SZKOLENIA - INTERWENCJA  KRYZYSOWA

 

·         Seksualność  podopiecznych. Kształtowanie postaw, interwencja terapeutyczna w sytuacjach trudnych.

·         Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Plany działania w konkretnych sytuacjach kryzysowych – skuteczna interwencja

 

·       Rozwiązywanie konfliktów - szkolenie teoretyczno-warsztatowe dotyczące skutecznego radzenia        sobie w sytuacjach konfliktowych w pracy oraz w życiu prywatnym

 

 ·        Suicydium – szczególne zagrożenie kryzysu. Procedura interwencji kryzysowej w odniesieniu do osoby zagrożonej samobójstwem

 

·         Zjawisko wtórnej traumatyzacji w pracy kadry pomocy społecznej. Zakres wpływu traumy, kryteria diagnostyczne dla ASD i PTSD, podstawy terapii

 

·         Debriefing  psychologiczny dla pracowników socjalnych – interwencja wspierająca po zdarzeniu traumatycznym

 

SZKOLENIA - OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ    

 

        

• NOWOŚĆ. Korekcyjne doświadczenie relacyjne i modyfikacja lęku przywiązaniowego w przywiązaniu zdezorganizowanym. Praktyczny warsztat dla osób pracujących z dziećmi po traumatycznym rozwoju.

• NOWOŚĆ. Wtórna traumatyzacja opiekuna zastępczego - rozpoznanie, czynniki ryzyka i sposoby radzenia sobie.

• Realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o zintegrowany system współdziałania w ramach oceny sytuacji dziecka 

 • Procesy i procedury dotyczące występowania i stosowania przymusu bezposredniego wobec mieszkańców domu dziecka
 • Uzależnienie od multimediów (komputera, telefonu komórkowego, telewizji). Diagnoza, metody wsparcia i pomocy.
 • „Organizacja pieczy zastępczej – skuteczna realizacja zadań w świetle znowelizowanej Ustawy o pieczy zastępczej z 2011r.”

 •    CZY JESTEM DZIECKIEM ODRZUCONYM? TERAPIA WIĘZI RODZINNEJ I TOŻSAMOŚCI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE.  Szkolenie ma na celu dostarczenie zespołowi opiekuńczo-terapeutycznemu praktycznej wiedzy, jak pomóc dzieciom pokonywać negatywne emocje związane z trudnymi relacjami lub z brakiem relacji rodzinnych. 

         •     JAK NIWELOWAĆ AGRESJĘ SŁOWNĄ I FIZYCZNĄ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO  INTELEKTUALNIE     PRZEBYWAJĄCEGO W DPS. Optymalny system motywowania do komunikacji nieagresywnej 

 • Praca z dzieckiem i młodzieżą z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi.

 •  Praca socjalna z rodziną z grupy ryzyka odebrania dziecka   

 •  Odebranie dzieci z rodziny - aspekty psychologiczne, społeczne i prawne   
 •  Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze - struktura i zasady działania 

·         Praca socjalna z rodziną w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

·      Superwizja dla wychowawców placowek opiekuńczo-wychowawczych

·      Superwizja dla kierownictwa placówek opiekuńczo-wychowawczych 

·   Praca opiekuńczo-wychowawcza z dzieckiem mieszkańcem DD metodą projektów

 

·         Seksualność młodzieży

 

·         Rodzina zaprzyjaźniona – forma wsparcia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

·         Strach przed otwartymi drzwiami!!! – usamodzielnienie młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

·         Systemowe rozumienie problemów rodziny jako narzędzie pracy pracownika PCPR

 

·         Młodzieżowe i dziecięce grupy terapeutyczne. Podręcznik skutecznego prowadzącego

 

·         Jak prowadzić zajęcia by rozwijać samoświadomość oraz umiejętności interpersonalne

młodzieży. Warsztaty dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka

 

·         Zrozumieć dziecko z ADHD – podstawy terapii, wspomaganie rozwoju

 

·         Zrozumieć dziecko z niepełnosprawnością słuchową – wspomaganie rozwoju

 

·         FAS i zaburzenia przywiązania. Techniki terapeutyczne budowania więzi

 

·         Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS

 

·         Wsparcie rozwoju oraz interwencja terapeutyczna wobec dziecka (choroba sieroca, ADHD, niepełnosprawność słuchowa...) mieszkańca placówki opiekuńczo-wychowawczej

 

 

SZKOLENIA - STRES I WYPALENIE ZAWODOWE

·         STRES  I  WYPALENIE  ZAWODOWE – JAK  SKUTECZNIE  RADZIĆ  SOBIE  Z  KRYZYSEM POMAGANIA?

 

SZKOLENIA - PRACA SOCJALNA

 • KONTRAKT  SOCJALNY  CZYLI  DŁUGOTERMINOWA  RELACJA  TERAPEUTYCZNA  Z  KLIENTEM

 

 • ROLE  SPOŁECZNE – WYZNACZNIK  GODNOŚCI  LUDZKIEJ;  WZMACNIANIE,  PRZYWRACANIE, TWORZENIE

 

SZKOLENIA – DOMY  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

 • Superwizja dla pracowników DPS
 • Superwizja dla członków kierownictwa DPS
 • Zadania i kompetencje pracowników pierwszego kontaktuw świetle przepisów i praktyki funkcjonowania DPS                
 • PROCESY I PROCEDURY DOTYCZĄCE WYSTĘPOWANIA I STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO WOBEC MIESZKAŃCÓW DPS

 • POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WESPRZEĆ. Psychologiczne podstawy organizacji życia dorosłych i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w DPS.
  • Warsztat dla zespołu opiekuńczo- terapeutycznego
 • REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU WSPARCIA W OPARCIU O ZINTEGROWANY SYSTEM WSPÓŁDZIAŁANIA w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 
 • Przygotowanie osób do roli interwenta przeciwdziałającego sytuacjom patologicznym i kryzysowym

 

 • PRZEŁAMYWANIE  IZOLACJI  SPOŁECZNEJ  W  DPS – warsztat dla pracowników pierwszego kontaktu

           

 • Socjoterapia w DPS

 

 • Usługi opiekuńcze – opieka nad obłożnie chorym mieszkańcem DPS

 

 • Podstawy dobrego kontaktu między pokojową a podopiecznym DPS

 

 • Przymus bezpośredni wobec mieszkańca DPS

 

 • ASERTYWNA KOMUNIKACJA W PRACY Z KLIENTEM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 • OBUDZIĆ WIARĘ W SPOŁECZNĄ PRZYDATNOŚĆ – aktywność mieszkańców DPS

 

 • „SAMOTNOŚĆ RODZINNA” osób starszych w DPS

 

 • BYCIE DOROSŁYM CZY DZIECKIEM. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania społecznego osób dorosłych głębiej niepełnosprawnych intelektualnie.

 

 • „NIE PAMIĘTAM,  ZAPOMNIAŁAM”  ZASADY  OPIEKI  I  KOMUNIKACJI  Z  PODOPIECZNYMI      Z  ZABURZENIAMI  PROCESÓW  POZNAWCZYCH  I  OTĘPIENIEM
  • Warsztat dla zespołu opiekuńczo- terapeutycznego
 • DOBRY  INDYWIDUALNY  PLAN  WSPARCIA   JAK  GO  SKONSTRUOWAĆ  EFEKTYWNIE ZREALIZOWAĆ

 

 • Wsparcie mieszkańca DPS z niepełnosprawnością intelektualna w praktyce

 

 • Wsparcie mieszkańca DPS w podeszłym wieku w praktyce

 

SZKOLENIA – ŚRODOWISKOWY  DOM  SAMOPOMOCY

 

 • SUPERWIZJA dla pracowników ŚDS i dla kierownictwa ŚDS
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH

w Środowiskowych Domach Samopomocy

 

 • JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH w relacji z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy. Budowanie pozytywnych relacji 

·         BUDOWANIE ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH  W ŚDS. Współpraca, która motywuje. Szkolenie dla personelu kierowniczego placówek  pomocy społecznej

  

 • Rozwiązywanie konfliktów - szkolenie teoretyczno-warsztatowe dotyczące skutecznego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w pracy oraz w życiu prywatnym

 • SUPERWIZJA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY.

Pomagając sobie pomagasz innym.

 

 • NOWOCZESNE FORMY TERAPII I METODY PRACY z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie. 
 • DOBRY INDYWIDUALNY  PLAN  WSPARCIA – JAK  GO  SKONSTRUOWAĆ 

I EFEKTYWNIE ZREALIZOWAĆ

 

 • ŚRODOWISKOWY  DOM  SAMOPOMOCY - NOWOCZESNA  FORMA  POMOCY  SPOŁECZNEJ Motywowanie uczestników – warsztat dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych

      

     •    Seksualność młodzieży

      

     •    Seksualność osób niepełnosprawnych

 

     •   Trening umiejetności społecznych

  

     •  Jak prowadzić trening wspierający i aktywizujący dla uczestników ŚDS.

 

 

·         STRES I WYPALENIE ZAWODOWE – jak skutecznie radzić sobie z kryzysem pomagania

 

 

SZKOLENIA - RODZINY  ZASTĘPCZE

 

 • Wpływ  sytuacji  kryzysowych  na  dziecko  i  postępowanie  terapeutyczne   z  dzieckiem  krzywdzonym 
 • Problematyka  niespokrewnionych  specjalistycznych  rodzin  zastępczych 
 • Pogotowie  rodzinne – praca  ze  stresem  traumatycznym   odseparowanego dziecka 
 • Trudności  wychowawcze  i  ich  pokonywanie  w  rodzinach  zastępczych. dziecko  z  ADHD 
 • Wspieranie  rodzin  zastępczych  w  relacjach  z  rodzinami  naturalnymi 
 • Dziecko  niedostosowane  społecznie  w  rodzinie  zastępczej.  podstawy resocjalizacji.  dziecko z FAS 
 • Techniki  pokonywania  trudności  szkolnych.  dziecko  niepełnosprawne intelektualnie  w  rodzinie  zastępczej 
 • Choroba  sieroca  u  dziecka  w  rodzinie zastępczej.  warsztat  pomocy terapeutycznej  dla  rodziców  zastępczych 
 • Usamodzielnianie  się  dzieci  w  rodzinie  zastępczej.  jak  pomagać?   jak  wspierać?  jak  korygować?

·        Jak udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia? (zajęcia z ratownikiem medycznym)

                                                                                     

  Uwaga! Terminy naszych szkoleń w Poznaniu znajdą Państwo: www.barbaragojzewska.com/wydarzenia.php                      

                                           e-mail: szkolenia@cpisp.pl;    

  Zapisz sie teraz na bezpłatny NEWSLETTER     Polityka Prywatności

                                                          Z A P R A S Z A M Y!      

 POWRÓT                                  

                                                                                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
szkolenia pomoc społeczna